Regulamin sklepu internetowego pluszowagaleria.pl

§ 1 Postanowienia ogólne
§ 2 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu
§ 3 Sprzedaż Towarów – warunki i czas realizacji zamówienia
§ 4 Odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową
§ 5 Świadczenie Usług
§ 6 Odpowiedzialność za brak zgodności Usługi z Umową
§ 7 Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
§ 8 Odpowiedzialność za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową.
§ 9 Ceny Produktów i koszt dostawy
§ 10 Sposoby płatności
§ 11 Prawo do odstąpienia od umowy
§ 12 Zwrot zapłaconej przez Klienta należności
§ 13 Newsletter
§ 14 Dane kontaktowe HUBARD Hubert Jakubowski
§ 15 Postanowienia końcowe

Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzygania sporów
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR REKLAMACJI

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Serwis internetowy pluszowagaleria.pl działający pod adresem https://pluszowagaleria.pl (dalej: Serwis) jest prowadzony przez: ‘’HUBARD Hubert Jakubowski z siedzibą w Radomiu’’ (adres siedziby: ul. Świętokrzyska 5/9, 26-600 Radom), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 9482422217, numer REGON: 382015296.
2. Postanowienia Regulaminu dotyczą czynności wykonywanych na rzecz ‘’HUBARD Hubert Jakubowski, reprezentowaną przez Hubert Jakubowski (adres e-mail: info@pluszowagaleria.pl tel.: 508400882 ).

3. Regulamin określa w szczególności:
a) zasady korzystania z Serwisu;
b) warunki składania zamówień na Produkty dostępne w Serwisie;
c) czas i zasady realizacji zamówień;
d) warunki i formy płatności;
e) uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy;
f) zasady składania i rozpatrywania reklamacji;
g) szczególne uprawnienia Klienta będącego konsumentem.
5. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
6. Przeglądanie Serwisu nie wymaga rejestracji, a samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Produkty nie wymaga zarejestrowania konta.
7. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie w Serwisie, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie oraz utrwalenie.
8. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu. Korzystanie z Serwisu jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się oraz akceptacji Regulaminu.
9. Klientem może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
10. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a) ‘’HUBARD Hubert Jakubowski z siedzibą w Radomiu’’ (adres siedziby: ul. Świętokrzyska 5/9, 26-600 Radom), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 9482422217, numer REGON: 382015296.
b) Klient – osoba korzystająca z Serwisu, nabywająca Towary lub Usługi, świadczone przez ’HUBARD Hubert Jakubowski w ramach Serwisu;
c) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
d) Usługi – usługi świadczone przez HUBARD Hubert Jakubowski , oferowane Klientom za pośrednictwem Serwisu, z wyłączeniem Usług Cyfrowych;
e) Usługa cyfrowa – usługa cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, świadczone przez HUBARD Hubert Jakubowski , oferowane Klientom za pośrednictwem Serwisu;
f) Towary – rzeczy ruchome sprzedawane przez HUBARD Hubert Jakubowski  Klientom za pośrednictwem Serwisu;
g) Produkty – Towary, Usługi lub Usługi cyfrowe;
h) Serwis – strona internetowa pod adresem pluszowagaleria.pl za pomocą której HUBARD Hubert Jakubowski  świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Klienta, jak również oferuje Klientom Produkty i umożliwia zawieranie umów;
i) Umowa – umowa zawarta pomiędzy HUBARD Hubert Jakubowski  i Klientem za pośrednictwem Serwisu;
j) Konto – indywidualne konto Klienta w Serwisie, umożliwiające mu korzystanie z Usług i Usług cyfrowych oraz zawieranie Umów, po zalogowaniu;
k) dni robocze – wszystkie dni z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy;
l) Regulamin – niniejszy regulamin.

11. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Klient podał nieprawdziwe dane, HUBARD Hubert Jakubowski  ma prawo odstąpić od realizacji Umowy, powiadamiając o tym Klienta.
12. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym
w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, HUBARD Hubert Jakubowski  nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Towaru lub niewykonanie Usługi lub Usługi cyfrowej, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
13. Informacje zawarte w Serwisie, w tym w szczególności ogłoszenia, reklamy oraz cenniki, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje zawarte w Serwisie stanowią natomiast zaproszenie do zawarcia Umowy, opisane w art. 71 Kodeksu cywilnego.
14. HUBARD Hubert Jakubowski  ma obowiązek dostarczyć Klientowi będącemu Konsumentem, w sposób jasny i widoczny, bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia, informacji w szczególności o:
a) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem,
b) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;
c) prawie odstąpienia od umowy lub braku tego prawa,
d) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
e) minimalnym czasie trwania zobowiązań Klienta wynikających z umowy.
15. W przypadku, gdy HUBARD Hubert Jakubowski  przewiduje możliwość przyjmowania od Klientów zamówień indywidualnych (na zamówienie), zamówienia takie mogą być przez Klientów składane za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej HUBARD Hubert Jakubowski  wskazanego w Serwisie. W takim przypadku, HUBARD Hubert Jakubowski  dokonuje wyceny i przesyła ją na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
16. Czas realizacji zamówienia indywidualnego (na zamówienie) wynosi 30 dni od zawarcia Umowy, chyba że HUBARD Hubert Jakubowski  poinformował Klienta, najpóźniej przed złożeniem zamówienia, o innym terminie.
17. Serwis obsługuje Klientów na terytorium Polski oraz UE, Kanady, USA i UK, chyba że oferta HUBARD Hubert Jakubowski  w Serwisie zawiera odmienne postanowienia.

§ 2 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu pluszowagaleria.pl

1. Do przeglądania Serwisu, niezbędne jest:
a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,
b) przeglądarka internetowa umożliwiająca akceptację plików cookies; na przykład Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji;
c) akceptacja niezbędnych plików cookies.

2. Do korzystania z funkcjonalności Serwisu, w szczególności do rejestracji w Serwisie lub składania zamówień na Produkty, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
3. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowej realizacji Usług, a także zapewnienia bezpieczeństwa. Blokada plików cookies, a także wykorzystywanie aplikacji zewnętrznych służących do ich blokowania, może skutkować nieprawidłowym działaniem Serwisu, a także uniemożliwić prawidłową realizację Usługi, za co HUBARD Hubert Jakubowski  nie ponosi odpowiedzialności.

§ 3 Sprzedaż Towarów – warunki i czas realizacji zamówienia

1. HUBARD Hubert Jakubowski  za pośrednictwem Serwisu zawiera z Klientami umowy sprzedaży Towarów. Na podstawie umowy sprzedaży HUBARD Hubert Jakubowski  zobowiązuje się przenieść na Klienta własność Towaru i wydać mu Towar, a Klient zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić HUBARD Hubert Jakubowski  cenę.

2. Klient w celu złożenia zamówienia, wskazuje Towary, którymi jest zainteresowany, przez użycie znajdującego się na stronie danego Towaru polecenia „Dodaj do koszyka” lub inne równoważne sformułowanie, a następnie wskazuje dane, sposób dostawy i płatności.
3. Koszyk oferuje Klientowi możliwość:
a) dodawania i usuwania Towarów oraz ich ilości;
b) wskazania adresu, na jaki Towar ma zostać dostarczony oraz podania danych niezbędnych do wystawienia faktury;
c) wyboru sposobu dostawy;
d) wyboru sposobu płatności;
e) dodania kodu rabatowego (jeśli dotyczy).
4. Klient składa zamówienie poprzez zatwierdzenie zamówienia, wybierając przycisk oznaczony słowami ,,Kupuję i płacę” lub innym równoważnym sformułowaniem.
5. Złożenie i zatwierdzenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Klienta ceny Towaru i kosztów dostawy. Potwierdzenie zamówienia przez HUBARD Hubert Jakubowski  jest momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy HUBARD Hubert Jakubowski  a Klientem.
6. Wysyłka zakupionego Towaru realizowana jest w terminie maksymalnym do 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia płatności na rachunku bankowym HUBARD Hubert Jakubowski  , chyba że Regulamin zawiera odmienne postanowienia bądź HUBARD Hubert Jakubowski  poinformował Klienta bezpośrednio przed złożeniem przez niego zamówienia, o innym terminie.
7. Zakupiony w Serwisie Towar wysyłany jest na adres podany przez Klienta.
8. Zamówienia za pośrednictwem Serwisu można składać 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu. Zamówienia złożone w soboty, niedziele lub dni ustawowo wolne od pracy, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.
9. W przypadku, gdy możliwa jest realizacja tylko części zamówienia, HUBARD Hubert Jakubowski  przed potwierdzeniem zamówienia może zaproponować Klientowi:
a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, HUBARD Hubert Jakubowski  będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa
w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym HUBARD Hubert Jakubowski  będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
c) realizację świadczenia zastępczego, które zostanie ustalone z Klientem. Zamówienie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta, traktowane będzie jako ostateczne;
d) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie Towarów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
10. W przypadku braku zamówionego przez Klienta Towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, HUBARD Hubert Jakubowski  poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na jego adres poczty elektronicznej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od zawarcia Umowy.
11. Jeśli zapłata za Towar, który nie może zostać dostarczony w całości lub części, została dokonana z góry, HUBARD Hubert Jakubowski  zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy, na zasadach szczegółowo wskazanych w Regulaminie.
12. HUBARD Hubert Jakubowski  może zamieścić w Serwisie, w odniesieniu do danego Towaru, informację o liczbie dni roboczych, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z zakupionym Towarem. Przedmiotowa informacja to czas liczony od potwierdzenia zamówienia do wysłania zamówionego Towaru. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Towarów.

§ 4 Odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową

1. Zapisy niniejszego paragrafu Regulaminu, zgodnie z przepisami rozdziału 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, stosuje się do odpowiedzialności HUBARD Hubert Jakubowski  z tytułu niezgodności Towaru z Umową zawartą z:
a) Konsumentem, lub
b) osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. HUBARD Hubert Jakubowski  zobowiązuje się, że oferowane Towary są pozbawione wad fizycznych i prawnych.
3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku braku zgodności Towaru z Umową.
4. Reklamację Klient składa w formie pisemnej lub dokumentowej na adres poczty elektronicznej HUBARD Hubert Jakubowski  .
5. Reklamacja dotycząca wadliwych Towarów może zawierać jedno z żądań:
a) naprawa Towaru;
b) wymiana Towaru.
6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
a) HUBARD Hubert Jakubowski  odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
b) HUBARD Hubert Jakubowski  nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
c) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że HUBARD Hubert Jakubowski  a próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
e) z oświadczenia HUBARD Hubert Jakubowski  lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
7. Reklamacja dotycząca wad Towaru zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od jej otrzymania.
8. W przypadku, w którym HUBARD Hubert Jakubowski  nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, przyjmuje się, że reklamacja została uznana.
9. HUBARD Hubert Jakubowski  informuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji na papierze lub innym trwałym nośniku.
10. W przypadku uznania reklamacji dotyczącej Towaru, HUBARD Hubert Jakubowski  dokonuje – w zależności od żądania Klienta – naprawy Towaru, wymiany Towaru, obniżenia ceny lub zwrotu całej zapłaconej przez Klienta kwoty w związku z jego odstąpieniem od Umowy.
11. HUBARD Hubert Jakubowski  zwraca Klientowi należną kwotę przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. HUBARD Hubert Jakubowski  wystawia Klientowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).
12. Odpowiedzialność HUBARD Hubert Jakubowski  ograniczona jest do wartości Towaru objętego Umową. Odpowiedzialność HUBARD Hubert Jakubowski  za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi cyfrowej lub niedostarczeniem treści cyfrowej nie obejmuje utraconych korzyści.
13. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do określenia praw i obowiązków Klienta i HUBARD Hubert Jakubowski  w przypadku stwierdzenia wady towaru / niewykonania / nienależytego wykonania Umowy przez HUBARD Hubert Jakubowski , zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy o prawach konsumenta i Kodeksu cywilnego.
14. Odpowiedzialność HUBARD Hubert Jakubowski  z tytułu wad Towarów, Usług i Usług cyfrowych, jest wyłączona w przypadku umów zawartych na rzecz Klienta niebędącego:
a) Konsumentem;
b) osobą fizyczną zawierającą ze HUBARD Hubert Jakubowski  umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
15. Oferowane przez HUBARD Hubert Jakubowski  Towary mogą być objęte gwarancją producenta. Skorzystanie z gwarancji następuje na zasadach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. HUBARD Hubert Jakubowski  nie udziela własnej gwarancji na oferowane Towary.

§ 5 Świadczenie Usług

1. HUBARD Hubert Jakubowski  świadczy na rzecz Klientów Usługi, których rodzaj, zakres i szczegółowy opis, są wskazane w Serwisie. Usługi polegają na sprzedaży treści cyfrowych, materiałów do rękodzieła, rękodzieła, świec sojowych, biżuterii z kamieni naturalnych oraz voucherów i biletów na kursy rękodzieła. Usługi świadczone są w sposób wskazany w Serwisie, w szczególności na stronie dotyczącej danej Usługi.
2. HUBARD Hubert Jakubowski  zamieszcza w Serwisie informacje na temat sposobu składania przez Klienta zamówienia na Usługi. Klient w celu złożenia zamówienia, wskazuje Usługi, którymi jest zainteresowany, a następnie wprowadza dane niezbędne do zawarcia Umowy i realizacji Usługi, w tym określa sposób realizacji Usługi (jeśli dotyczy) i metodę płatności.
3. Jeżeli do złożenia zamówienia w Serwisie, używa się przycisku lub podobnej funkcji, są one oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami „Kupuję i płacę” lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania.
4. Złożenie i zatwierdzenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Klienta wynagrodzenia za Usługi i ewentualne koszty dodatkowe. Potwierdzenie zamówienia przez HUBARD Hubert Jakubowski  jest momentem zawarcia umowy o świadczenie usług pomiędzy HUBARD Hubert Jakubowski  a Klientem.
5. O terminie rozpoczęcia i zakończenia świadczenia Usług Klient jest informowany przed zawarciem Umowy, w szczególności za pośrednictwem Serwisu.
6. Jeżeli, na wyraźne żądanie Klienta, wykonywanie Usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, HUBARD Hubert Jakubowski  wymaga od Klienta złożenia oświadczenia:
a) zawierającego takie wyraźne żądanie na trwałym nośniku;
b) że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej pełnego wykonania przez HUBARD Hubert Jakubowski  .
7. W przypadku niewyrażenia przez Klienta zgody na rozpoczęcie wykonywania Usługi świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, dostarczenie usługi następuje po upływie terminu na odstąpienie przez Klienta od umowy, chyba że HUBARD Hubert Jakubowski  w Serwisie nie oferuje Klientom możliwości zawierania Umów bez wyrażenia takiej zgody.
8. Klient może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług, w formie pisemnej lub dokumentowej, z zachowaniem 1 -miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
9. HUBARD Hubert Jakubowski  może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług, w formie pisemnej lub dokumentowej, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny strony uznają:
a) zaprzestanie bądź decyzję HUBARD Hubert Jakubowski  o zaprzestaniu funkcjonowania zorganizowanej części przedsiębiorstwa HUBARD Hubert Jakubowski  , wskazanej w § 1;
b) istotną zmianę bądź decyzję HUBARD Hubert Jakubowski  o istotnej zmianie przedmiotu działalności zorganizowanej części przedsiębiorstwa HUBARD Hubert Jakubowski  , wskazanej w § 1;
c) istotną reorganizację w przedsiębiorstwie HUBARD Hubert Jakubowski  ;
d) wystąpienie awarii bądź utrudnień (w szczególności technicznych), niezawinionych przez HUBARD Hubert Jakubowski , uniemożliwiających bądź istotnie utrudniających świadczenie Usług na rzecz Klienta;
e) opóźnienie Klienta w zapłacie wynagrodzenia na rzecz HUBARD Hubert Jakubowski ;
f) istotne naruszenie Umowy lub Regulaminu przez Klienta.

§ 6 Odpowiedzialność za brak zgodności Usługi z Umową

1. Reklamacja dotycząca Usług świadczonych niezgodnie z Umową powinna zawierać żądanie, zależne od charakteru Usługi.
2. Reklamacja dotycząca braku zgodności Usługi z Umową zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od jej otrzymania.
3. W przypadku, w którym HUBARD Hubert Jakubowski  nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, przyjmuje się, że reklamacja została uznana.
4. HUBARD Hubert Jakubowski  informuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji na papierze lub innym trwałym nośniku.
5. W przypadku uznania reklamacji dotyczącej Usługi, HUBARD Hubert Jakubowski  wykonuje Usługę w sposób prawidłowy, dokonuje zwrotu całości albo części otrzymanego wynagrodzenia na rzecz Klienta lub dokonuje na rzecz Klienta innych świadczeń, w zależności od rodzaju Usługi i okoliczności sprawy.
6. Odpowiedzialność HUBARD Hubert Jakubowski  ograniczona jest do wartości niewykonanej lub nienależycie wykonanej Usługi. Odpowiedzialność HUBARD Hubert Jakubowski  za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi nie obejmuje utraconych korzyści.
7. Odpowiedzialność HUBARD Hubert Jakubowski  z tytułu wad Usług, a także niewykonania / nienależytego wykonania umowy zawartej z Klientem, jest wyłączona w przypadku umów zawartych na rzecz Klienta niebędącego:
a) Konsumentem;
b) osobą fizyczną zawierającą ze HUBARD Hubert Jakubowski  umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 7 Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

1. Zapisy niniejszego paragrafu oraz paragrafu następnego Regulaminu, zgodnie z przepisami rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, stosuje się do Umów o dostarczanie treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zawartych z:
a) Konsumentem, lub
b) osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. HUBARD Hubert Jakubowski  zamieszcza w Serwisie informacje na temat sposobu składania przez Klienta zamówień na Usługi cyfrowe. Klient w celu złożenia zamówienia, w szczególności wskazuje Usługi cyfrowe, którymi jest zainteresowany, a następnie wprowadza dane niezbędne do zawarcia Umowy i realizacji Usługi cyfrowej, w tym określa sposób realizacji Usługi (jeśli dotyczy) i metodę płatności.
3. Jeżeli do złożenia zamówienia w Serwisie, używa się przycisku lub podobnej funkcji, są one oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami „Kupuję i płacę” lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania.
4. Złożenie i zatwierdzenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Klienta wynagrodzenia za Usługi cyfrowe i ewentualne koszty dodatkowe. Potwierdzenie zamówienia przez HUBARD Hubert Jakubowski  jest momentem zawarcia umowy o świadczenie Usług cyfrowych z Klientem.
5. HUBARD Hubert Jakubowski  dostarcza Klientowi treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba że strony postanowiły inaczej, w szczególności inny termin wskazany został w Serwisie na stronie danej Usługi cyfrowej. Zapis nie ma zastosowania, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika. W przypadku niewyrażenia przez Klienta zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, dostarczenie usługi następuje po upływie tego terminu.
6. HUBARD Hubert Jakubowski  informuje, że wyrażenie zgody, o której mowa w ustępie poprzednim, powoduje utratę prawa Klienta do odstąpienia od umowy.
7. HUBARD Hubert Jakubowski  może z ważnych przyczyn dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową. Za ważne przyczyny uważa się w szczególności ważny interes Klienta bądź HUBARD Hubert Jakubowski . HUBARD Hubert Jakubowski  informuje Klienta w sposób jasny i zrozumiały o dokonanej zmianie. Jeżeli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Klienta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, HUBARD Hubert Jakubowski  jest zobowiązany poinformować Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. Klient może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany.
8. Klient może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w formie pisemnej lub dokumentowej, z zachowaniem 1.-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
9. HUBARD Hubert Jakubowski  może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w formie pisemnej lub dokumentowej, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny strony uznają:
a) zaprzestanie bądź decyzję HUBARD Hubert Jakubowski  o zaprzestaniu funkcjonowania zorganizowanej części przedsiębiorstwa HUBARD Hubert Jakubowski  , wskazanej w § 1;
b) istotną zmianę bądź decyzję HUBARD Hubert Jakubowski  o istotnej zmianie przedmiotu działalności zorganizowanej części przedsiębiorstwa HUBARD Hubert Jakubowski , wskazanej w § 1;
c) istotną reorganizację w przedsiębiorstwie HUBARD Hubert Jakubowski ;
d) wystąpienie awarii bądź istotnych utrudnień (w szczególności technicznych) w funkcjonowaniu Serwisu, niezawinionych przez HUBARD Hubert Jakubowski ;
e) opóźnienie Klienta w zapłacie wynagrodzenia na rzecz HUBARD Hubert Jakubowski ;
f) istotne naruszenie Umowy lub Regulaminu przez Klienta.
10. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie stosuje się przepisy rozdziału 5b ustawy o prawach konsumenta.

§ 8 Odpowiedzialność za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową.

1. Jeżeli HUBARD Hubert Jakubowski  nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Klient wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli HUBARD Hubert Jakubowski  nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Klient może odstąpić od umowy. Zapis nie ma zastosowania, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.
2. HUBARD Hubert Jakubowski  ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych:
a) jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili;
b) w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane.
3. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
4. HUBARD Hubert Jakubowski  może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla HUBARD Hubert Jakubowski .
5. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
a) doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3 ustawy o prawach konsumenta;
b) HUBARD Hubert Jakubowski  nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z art. 43m ust. 4 ustawy o prawach konsumenta;
c) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że HUBARD Hubert Jakubowski  próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
d) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m ustawy o prawach konsumenta;
e) z oświadczenia HUBARD Hubert Jakubowski  lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
6. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.
7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny.
8. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, HUBARD Hubert Jakubowski  może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Klient zwraca nośnik niezwłocznie.
9. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, HUBARD Hubert Jakubowski  jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.
10. HUBARD Hubert Jakubowski  dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Odpowiedzialność HUBARD Hubert Jakubowski  ograniczona jest do wartości treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która miała być dostarczona. Odpowiedzialność HUBARD Hubert Jakubowski  za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi cyfrowej lub niedostarczeniem treści cyfrowej nie obejmuje utraconych korzyści.
12. Reklamacja dotycząca braku zgodności Usługi cyfrowej z Umową zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od jej otrzymania.
13. W przypadku, w którym HUBARD Hubert Jakubowski  nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, przyjmuje się, że reklamacja została uznana.
14. HUBARD Hubert Jakubowski  informuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji na papierze lub innym trwałym nośniku.
15. Odpowiedzialność HUBARD Hubert Jakubowski  z tytułu braku zgodności z umową treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, a także niewykonania / nienależytego wykonania Umowy zawartej z Klientem, jest wyłączona w przypadku umów zawartych z Klientem niebędącym:
a) Konsumentem;
b) osobą fizyczną zawierającą ze HUBARD Hubert Jakubowski  umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 9 Ceny Produktów i koszt dostawy

1. Ceny zamieszczane przy oferowanych w Serwisie Produktach są cenami brutto, to znaczy, że zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny podawane są w polskiej walucie (złoty – PLN).
2. Cena podana przy danym Produkcie nie zawiera kosztów przesyłki.
3. Koszty przesyłki ponosi Klient, chyba że treść oferty HUBARD Hubert Jakubowski  w Serwisie stanowi inaczej.
4. Na łączną kwotę, którą Klient musi zapłacić w związku z nabyciem wybranego Produktu, składa się cena Produktu oraz koszt dostawy.
5. Jeśli w Serwisie na stronie danego Produktu lub w toku składania przez Klienta zamówienia HUBARD Hubert Jakubowski  nie określił odmiennie sposobu spełnienia świadczenia, sposoby dostawy Produktów są następujące:
a) w przypadku Towarów – wysłanie na adres podany przez Klienta albo poprzez odbiór osobisty w lokalu HUBARD Hubert Jakubowski ;
b) w przypadku Usług cyfrowych – na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta;
c) w przypadku pozostałych Usług – w sposób określony w Serwisie na stronie danej Usługi lub w toku składania przez Klienta zamówienia, wynikający w szczególności z rodzaju Usługi.
6. W Serwisie HUBARD Hubert Jakubowski  wskazuje w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania przez Klienta zamówienia, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania Produktu.

§ 10 Sposoby płatności

1. W Serwisie HUBARD Hubert Jakubowski  wskazuje w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania zamówienia przez Klienta, jasne i czytelne informacje o akceptowanych sposobach płatności.
2. Jeśli w Serwisie – na stronie danego Produktu lub w toku składania przez Klienta zamówienia, HUBARD Hubert Jakubowski  nie określił odmiennie sposobu płatności, Klient dokonuje zapłaty w jeden z następujących sposobów:
a) przelewem za pomocą jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez HUBARD Hubert Jakubowski , pozwalający na dokonywanie szybkich płatności za zamówienie;
b) zwykłym przelewem bankowym, na rachunek wskazany przez HUBARD Hubert Jakubowski .
3. Klient, aby móc skorzystać z jednego z systemów płatności elektronicznych, musi zaakceptować regulamin i warunki korzystania z danego systemu płatności elektronicznej. Lista dostępnych w Serwisie systemów płatności elektronicznych dostępna jest podczas finalizacji zamówienia.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, zwrot środków następuje w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5. HUBARD Hubert Jakubowski  nie umożliwia Klientom dokonywania płatności gotówką.

§ 11 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do Klienta, który jest Konsumentem, lub do osoby fizycznej zawierającej ze HUBARD Hubert Jakubowski  umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Klient wskazany w ust. 1 ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny
i ponoszenia kosztów, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego bądź postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią inaczej. Umowę, od której Klient wskazany w ust. 1 odstąpił, uważa się za niezawartą.
3. Do odstąpienia od umowy wystarczające jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesyłanie do HUBARD Hubert Jakubowski , w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla Umowy, w wykonaniu której HUBARD Hubert Jakubowski  wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która:
▪ obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części,
▪ polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
b) dla pozostałych Umów – od dnia zawarcia Umowy.
5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarcza:
a) wysłanie pisemnego oświadczenia na adres HUBARD Hubert Jakubowski  wskazany w Regulaminie lub Serwisie, lub
b) wysłanie oświadczenia w formie dokumentowej na adres e-mail HUBARD Hubert Jakubowski  wskazany w Regulaminie lub Serwisie.
6. HUBARD Hubert Jakubowski  niezwłocznie przesyła Klientowi, na trwałym nośniku, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, złożonego w sposób elektroniczny.
7. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od odstąpienia od umowy, chyba że HUBARD Hubert Jakubowski  zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarcza odesłanie Towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.
8. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, HUBARD Hubert Jakubowski  zobowiązany jest do zwrotu Klientowi zapłaconej kwoty za Produkt oraz kosztów wysyłki do Klienta, w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy. Jednakże, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny, niż najtańszy sposób oferowany w Serwisie dla danego zamówienia, HUBARD Hubert Jakubowski  nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. HUBARD Hubert Jakubowski  dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Klient, chyba że Klient uzgodni ze HUBARD Hubert Jakubowski  inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. HUBARD Hubert Jakubowski  może wstrzymać się ze zwrotem płatności, otrzymanych od Klienta, do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Jeżeli Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim otrzymał od HUBARD Hubert Jakubowski  potwierdzenie zamówienia, zamówienie jest anulowane.
12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i właściwości Towaru.
13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.
n) oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
14. HUBARD Hubert Jakubowski  dokona również korekty uprzednio przekazanych Klientowi dowodów zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

§ 12 Zwrot zapłaconej przez Klienta należności

HUBARD Hubert Jakubowski  dokona zwrotu środków pieniężnych, w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta przy zapłacie, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, w przypadku:
a) odstąpienia od umowy w całości lub w części (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) w przypadku zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją;
b) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego Towaru lub wymiany na nowy bądź świadczenia Usługi / Usługi cyfrowej zgodnie z umową;
c) uznania prawa do żądania obniżenia ceny Produktu.

§ 13 Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez Serwis. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) HUBARD Hubert Jakubowski .
2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, poprzez zgłoszenie HUBARD Hubert Jakubowski  rezygnacji .

§ 14 Dane kontaktowe HUBARD Hubert Jakubowski

Klient z HUBARD Hubert Jakubowski  może kontaktować się:
1) telefonicznie, pod numerem: 508400882
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: info@pluszowagaleria.pl

§ 15 Postanowienia końcowe

1. HUBARD Hubert Jakubowski  informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami wynikającymi z ogólnodostępnego charakteru sieci Internet, w tym
w szczególności z możliwością pozyskania lub modyfikowania przesyłanych danych Klienta przez nieuprawnione podmioty trzecie. W celu minimalizacji powyższego zagrożenia, Klient powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym
w szczególności używać programów antywirusowych, posiadać aktualne wersje przeglądarek internetowych oraz system operacyjnych oraz nie korzystać z otwartych punktów dostępowych.
2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie HUBARD Hubert Jakubowski  nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
3. HUBARD Hubert Jakubowski  nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia oraz infrastrukturę, z których korzysta Klient, w tym w wadliwe działanie publicznych sieci teleinformatycznych, powodujące np. brak lub zakłócenia w dostępie do strony internetowej Serwisu.
4. HUBARD Hubert Jakubowski  informuje, że wyświetlanie wizualizacji Produktów w systemie teleinformatycznym Klienta, podczas korzystania z Serwisu, jest uzależnione od szeregu czynników, w tym rodzaju matrycy wyświetlacza, proporcji, rozdzielczości, metody jej podświetlenia, zastosowanych technologii i sprawności elektroniki sterującej oraz ustawień. Rozbieżności pomiędzy wizualizacją dostępną w systemie teleinformatycznym Klienta a rzeczywistym wyglądem Produktu, nie mogą być podstawą reklamacji.
5. HUBARD Hubert Jakubowski  informuje, że wszelkie zamieszczane w Serwisie znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne lub zdjęcia, podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez HUBARD Hubert Jakubowski  wyłącznie dla celów informacyjnych.
6. HUBARD Hubert Jakubowski  w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.
7. HUBARD Hubert Jakubowski  zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności Serwisu, w  szczególności w celu dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych lub modernizacyjnych.
8. Wszystkie nazwy Produktów oferowanych w Serwisie są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione lub zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej.
9. HUBARD Hubert Jakubowski  zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Serwisie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.) . Klienci oraz osoby odwiedzające Serwis zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnej (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących HUBARD Hubert Jakubowski  oraz podmiotom trzecim. Klient lub osoba odwiedzająca Serwis ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
10. Klient nie może umieszczać w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych lub naruszających dobro osób trzecich, jak również nie może publikować linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych lub urągających godności innych osób.
11. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w sposób działania Serwisu lub jego elementy techniczne.
12. O każdej zmianie Regulaminu HUBARD Hubert Jakubowski  zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych Klientów Serwisu, wysyłając wiadomość elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji, a Klient po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć Konto. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy zawarte przed dniem wejścia zmian w życie.
13. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy:
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
2) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
3) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
14. Spory związane z Umowami zawartymi na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla HUBARD Hubert Jakubowski . Zapis niniejszy nie dotyczy Umów zawieranych z Konsumentem.
15. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Klienta i HUBARD Hubert Jakubowski . Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.
16. Regulamin obowiązuje od dnia: 20.11.2023 r.

Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzygania sporów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia
21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie
w sprawie ODR w sporach konsumenckich HUBARD Hubert Jakubowski ” z siedzibą w Radomiu niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami
i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)
………………………………………………
………………………………………………
(adres osoby składającej pismo)


“HUBARD Hubert Jakubowski ”
ul.Świętokrzyska 5/9
26-600 Radom

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja, niżej podpisany/na niniejszym odstępuję od następującej umowy:
1. Data zawarcia umowy

2. Numer umowy / zamówienia ……………………………………………………………….

3. Przedmiot umowy

…………………………………
Podpis Klienta       

Data: ………………………….

WZÓR REKLAMACJI

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)


………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)
………………………………………………
………………………………………………
(adres osoby składającej pismo)

“HUBARD Hubert Jakubowski ”
ul.Świętokrzyska 5/9
26-600 Radom


REKLAMACJA

Ja, niżej podpisany/na niniejszym składam reklamację dotyczącą umowy / zamówienia z dnia ………………………….……………. nr ………………………………………. , której przedmiotem było

Przyczyna zgłoszenia reklamacji:

(należy opisać przyczynę reklamacji)

Wobec powyższego wnoszę o …………………………………………

……………….…………………
Podpis Klienta       

Data: ………………………….